Március 3, 2021 - - Kornélia, Kornél névnapja
Kispesti Hársfa Óvoda
Menü
COVID fertőzés
2021-02-28
Kedves Szülők!
A süni csoport 48 órás kontaktján túl újabb megbetegedést jelzett egy kollégám. Ha még egy megbetegedés lesz az óvoda személyzeti megbetegedése eléri a működő képesség határát, feltehetően 10 napos intézménybezárásra készüljenek.
Hétfőn még, ha nem jelentkezik addig megbetegedés nyitunk, de amint lesz újabb zárnunk kell. Hétfő reggel csak a kockázatszűrő nyilatkozattal engedhetem be a gyerekeket a hőmérséklet mérés után. Kérem a 10 napos bezárás eshetőségére felkészülni.
Köszönöm. Béresné Marianna
2021. ebédbefizetési időpontok
2020-11-03
2021.január 13-14.
Február 18-18.
Március 17-19.
Április 14-15.
Május 12-13.
Június 16-17.
Igazolatlan távollét következményei
2020-08-28
Igazolatlan távollét következményei:

"51. §.
(2) * Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról, a tanuló a tanítási óráról és egyéb foglalkozásról, valamint a kollégiumi foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha

a) a gyermek, a tanuló - gyermek, kiskorú tanuló esetén a szülő írásbeli kérelmére - a házirendben meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra,

b) a gyermek, a tanuló beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja,

c) a gyermek, a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni,

d) * a gyermek ideiglenes óvodai elhelyezésének, a tanuló ideiglenes vendégtanulói jogviszonyának időtartamát a 49. § (2b) bekezdése szerinti igazolással igazolja,

e) * az általános iskola 7-8. évfolyamos, valamint a középfokú iskola 10-12. évfolyamos tanulója - tanítási évenként legfeljebb két alkalommal - pályaválasztási célú rendezvényen vesz részt vagy pályaválasztási céllal marad távol, feltéve, ha a részvételt a szervező intézmény által kiállított igazolással igazolja.

(3) Ha a gyermek, a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Az iskola köteles a szülőt és a tanuló kollégiumi elhelyezése esetén - amennyiben a kollégium nem az iskolával közös igazgatású intézmény - a kollégiumot is értesíteni a tanköteles tanuló első alkalommal történő igazolatlan mulasztásakor, továbbá abban az esetben is, ha a nem tanköteles kiskorú tanuló igazolatlan mulasztása a tíz órát eléri. Az értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. Ha az iskola értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét.

(4) * Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben, és egy nevelési évben igazolatlanul öt nevelési napnál többet mulaszt, továbbá, ha a tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz tanítási órát vagy egyéb foglalkozást, az óvoda vezetője, az iskola igazgatója - a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban - értesíti

a) * óvodás gyermek esetén a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes család- és gyermekjóléti központot, családból kiemelt gyermek esetén a gyermekvédelmi szakszolgálatot,

b) * tanuló esetén a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes család- és gyermekjóléti központot, a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot, tanköteles tanuló esetén - gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló kivételével - a gyermekjóléti szolgálatot.

(4a) * Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az óvoda, az iskola és - szükség esetén - a kollégium bevonásával haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a gyermeket, a tanulót veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a gyermek óvodába járásával, a tanulói tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos, továbbá a gyermek, a tanuló érdekeit szolgáló feladatokat.

(4b) * Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és az igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a tizenegy nevelési napot, az óvoda vezetője a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot.

(4c) * Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a húsz nevelési napot, az óvoda vezetője haladéktalanul értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot, a család- és gyermekjóléti központot, családból kiemelt gyermek esetén a gyermekvédelmi szakszolgálatot."
2020/21 nevelési év SZÜNETEK
2020-07-30
A tanítási év első napja: 2020. szeptember 1., kedd.

A tanítási év utolsó napja: 2021. június 15., kedd.

Évközi szünetek:
őszi szünet: 2020. október 23. – november 1.
téli szünet: 2020. december 23. – 2021. január 3.
tavaszi szünet: 2021. április 1-6.

Nyári zárás tervezett időpontja:
2021. június 21 - július 29.
Étkezés megrendelése
2020-07-15
Tisztelt Szülők! (ÚJ és régi óvodások szüleihez is szólunk!)

Szeretnénk kérni, hogy figyelmesen olvassák el a Dokumentumok menüpontban lévő „Nyilatkozat ingyenes étkezéshez” (két oldalas) nyomtatványt, és amennyiben az abban foglaltak érvényesíthetőek Önökre nézve, illetve ha az 1 főre jutó jövedelmük nem haladja meg a havi nettó 139.185 Ft-ot, szíveskedjenek e-mailben megküldeni az aláírt, kitöltött nyilatkozatot július 19-ig, a harsfa@ovoda.kispest.hu e-mail címre.

Kérjük továbbá, hogy a Nyilatkozat eredeti példányát az első szülői értekezletre (2020. augusztus 26. 17:00) hozzák magukkal.

Amennyiben nem tudják igénybe venni az ingyenes étkezést kérném, azt egy válasz e-mailben jelezzék részemre. E-mail cím: harsfa@ovoda.kispest.hu

A válasz e-mailek után mindenki részére küldöm az étkezés befizetéséhez szükséges kódot (akár ingyenes, akár fizetős) és a tájékoztatót, hogy meg tudják rendelni szeptemberre gyermekük részére az étkezést.

Azoknak a szülőknek is meg kell rendelni gyermekük részére az étkezést minden hónapban, akik ingyenesen étkeznek!!!

KÉREM AZ ÁTUTALÁS SORÁN KÍSÉRJÉK FIGYELEMMEL A MUNKANÉLKÜLI, NEVELÉS NÉLKÜLI NAPOKAT!!!

Az étkezés megrendelését augusztus 1-15 között tudják majd intézni a Lakoma programban.

Az óvoda nyári zárva tartása augusztus 1-16-ig lesz, így, ha elakadnak, akkor e-mailben tudunk majd tájékoztatást nyújtani.

Kérjük, hogy régi óvodásaink szülei is juttassák el óvodánknak mielőbb a fenti nyilatkozatot, mert minden szeptemberben ezt újra kérnünk kell!

Valamint AZ ÚJ GYERMEKEK szüleitől (ha nem csatolták a jelentkezési
szándéknyilatkozathoz) az alábbi dokumentumok másolatát kérem leadni:
szülő gyermek személyazonosító igazolvány másolat (mindkét oldal),
lakcímkártyák másolata,
gyermek TAJ kártyájának másolata,
oltási kiskönyv oltásokat megjelenítő oldala,
születési anyakönyvi kivonat másolata.

Köszönettel: Vasinka Krisztina
óvodatitkár
Új befogadási rend 2020. 07. 01-től
2020-07-01
ÚJ befogadási rend 2020.07.01-től
Beléphetnek a szülők az óvodába, a MASZK használata kötelező!!!!

Kérem a tisztelt szülőket, hogy az étkezés online megrendelése után, illetve az óvoda honlapján megtalálható nyilatkozat kitöltésén (az újonnan érkezők) kívül a következő kéréseknek szíveskedjenek eleget tenni!
Fontos szempont:
A JÁRVÁNY MÉG NEM ÉRT VÉGET. Ezért fontos, hogy ne felejtsük a betegség megelőzése érdekében az elvárások fokozott betartását!
Első és legfontosabb, hogy „kicsit köhögős”, „kicsit náthás” gyermekeket nem veszünk be erre az időszakra. Betegség után csak orvosi igazolással térhet vissza a gyermek. Minden hosszabb otthon töltött időszak után a nyilatkozatot újra bekérjük.
Reggel 9-ig hozhatják a gyermekeket (utána nem), délben 12:30-13:00 haza adjuk, akiért jönnek és reggel szóltak. Ha délután az udvaron vagyunk, az udvari kiskapunál jöhetnek be az óvodába.

Az óvodába szülők csak maszkban léphetnek be és a lehető legrövidebb ideig tartózkodhat az intézményben.

Minden nap szükséges a tiszta, vasalt benti ruha, melyek közül a napi használatban lévőt kérjük haza vinni.
Az óvodáskorú gyermeket csak vele egy háztatásban élő FELNŐTT közvetlen családtag hozhatja és viheti.
Kérünk szépen tisztasági csomagot: WC papír (4 tekercs), papír zsebkendő, folyékony szappan, fogkrém, szalvéta, fogkefe.
A gyermekek idejük nagy részét az udvaron fogják tölteni, hűvösebb időben is. Jó idő esetén az étkezések is itt zajlanak. Kérem a ruházatnál vegyék figyelembe, hogy könnyen le-, és felvehető ruhadarabokat és kényelmes, RÉTEGES ÖLTÖZKÖDÉST biztosítsanak számukra.
Otthoni PLÜSS, VAGY TEXTILBŐL készült játékot most nem hozhatnak!
KÉREM, HOGY A KÖNNYEBB TÁJÉKOZÓDÁS MIATT GYERMEKÜK JELÉT MINDEN RUHADARABJÁBA (CIPŐ, SZANDÁL IS) ÍRJÁK BELE, MERT NEM ISMERIK MEG ANÉLKÜL A KOLLÉGÁIM ÉS A GYERMEKEK SEM.
Ágyneműt otthonról kérünk, ami lehetőség szerint vászon vagy pamutalapú legyen. Nem kell újat venni, jó egy felnőtt, (vagy ha van gyermek) párna, paplan huzat és lepedő. „Szőrös” párna, takaró most nem lehet.
Az ágyneműt minden hétvégén haza adjuk fertőtlenítés céljából.
Kérem Önöket, hogy amint melegszik az idő a ruhatárat igazítsák ahhoz, és kis kalap, nyári sapka, jellel ellátott fényvédő krém kerüljön bele.

Együttműködésüket köszönöm!


Béres Zoltánné
intézményvezető
Nagyok búcsúzója
2020-06-18
Kedves Szülők!
Szeretnénk iskolába készülő gyermekeinktől elköszönni, ezért szeretettel várunk minden érdeklődőt (középsősök, kicsik is) a nem hagyományos búcsúztatásra, melynek időpontja 2020.08.28.Péntek 17:00, helyszín az óvodánk udvara.

Kérjük, hogy fogadják szeretettel és jó indulattal a különleges helyzetre való tekintettel a nem hagyományos megrendezést.
A részvétel senkinek nem kötelező!!!!!

Pontosabb szervezési kérdésekben még egyeztetünk a Szülők Közösségének tagjaival, akik legkésőbb augusztus elején adnak a lebonyolításhoz útmutatást. (hány családtag vehet részt - reméljük addigra feloldódik a tilalom - , ruházat stb)
Új szülők szülői értekezlete
2020-06-18
Augusztus: 26. Szerda 17:00 óra (kérjük gyermekeik elhelyezéséről gondoskodjanak)
Szeretettel várjuk az új gyermekek szüleit az első találkozásunkra, ahol tájékoztatást kapnak az intézmény működési rendjéről, az óvoda használatának szabályiról.

Megismerkedhetnek az óvoda pedagógusokkal és a nevelőmunkát segítőkkel.

Tájékoztatást kapnak az óvodakezdéshez szükséges eszközökről, szokásokról.

Valamint kérjük Önöket,l (ha nem csatolták a jelentkezési szándéknyilatkozathoz, vagy nem hozták az ebédbefizetés alkalmával)az alábbi dokumentumok másolatát szíveskedjenek leadni:
- szülő, gyermek személyazonosító igazolvány másolat (mindkét oldal),
- lakcímkártyák másolata,
- gyermek TAJ kártyájának másolata,
- oltási kis könyv oltásokat megjelenítő oldala,
- születési anyakönyvi kivonat másolata.
- első orvosi igazolás (DOKUMENTUMOK címszó alatt megtalálható)
Köszönjük.
Befogadási rend változás
2020-06-18
Tisztelt Szülők!
Tájékoztatom Önöket, hogy intézményünk Június 22-től 6-18 óráig fogadja a gyermekeket. A befogadási rend többi kérése még megmarad.
Köszönöm türelmüket.
Béres Zoltánné óvodavezető
Online ebédbefizetés
2020-05-24
Tisztelt Szülők!
Az étkezésbefizetés az interneten keresztül átutalással (iskolák esetén az OTP bankkártyás felületén közvetlenül is) megtehető a jelenlegi személyesen működő készpénzes lehetőség megtartása mellett.

Használata:
Az online étkezésbefizetés elérhetősége: http://gesz.kispest.hu oldalon a jobb felső részen található „Online ebédbefizetés”-re kattintva.
Regisztráció (csak egyszer, a rendszer használatbavételekor kell regisztrálni)
A használatbavétel előtt először regisztrálnia kell magát a belépést követően a "Regisztráció" menüpontot választva. (A regisztrációt csak egyszer kell megtenni.) A regisztrációhoz szükséges az intézmény által Önökhöz eljuttatott, küldött kód. (Egy kóddal két szülő regisztrálhat. További lehetőségért az intézmény étkezésbefizetését végző munkatársat kell keresni.)
A pontos regisztráció után bejelentkezhet, és befizetést illetve lemondást kezdeményezhet, intézhet. Amennyiben ugyanazzal az email címmel és jelszóval regisztrál két vagy több gyermeket, akkor bejelentkezés után mindegyiket tudja kezelni.
Befizetés, lemondás, számla nyomtatása
A regisztráció során megadott email címmel és jelszóval lehet a rendszerbe belépni.
Itt lemondásra és befizetésre is nyílik lehetőség. (Figyelem! Akkor is érdemes regisztrálni
és a rendszert használni, ha csak a lemondásokat szeretné az interneten intézni.) A lemondásoknál megtekintheti a régebbi befizetéseket, nyomtathat számlát, a még aktuális napokból lemondhat.
Befizetés átutalással
Átutalásos fizetésre mindig a tárgyhónapot megelőző hónap 1-15-ig van lehetőség.
A rendszerben Ön csak kezdeményezi az étkezés-befizetést. Magát a fizetést, az átutalást a saját bankjának a rendszerén kell megtenni. A GESZ dolgozói figyelik az átutalás
megtörténtét és a GESZ számlájára való beérkezést. Ezt követően aktiválják a befizetést,
melyről a regisztrált email címre értesítést kap. (A lemondások résznél is láthatóvá válik
a befizetés.) Több gyermek étkezési díjának egyben történő átutalása is lehetséges, de a
közleményben mindegyik gyermek adatait fel kell tüntetni (azonosító, iskola, esetleg
név).
Amennyiben a fizetendő összeg nulla, akkor a befizetés automatikusan azonnal megtörténik, nincs szükség átutalás indítására.
Befizetés bankkártyával (csak iskolák)
Bankkártyás fizetésre mindig a tárgyhónapot megelőző hónap 1-20-ig van lehetőség.
Bankkártya használata esetén az OTP felületére történik az átirányítás, a bank rendszerén keresztül tudja a befizetést megtenni. A tranzakció eredményéről azonnal visszajelzést kap. Sikeres befizetés esetén további teendője nincs. (A lemondások résznél is láthatóvá válik a befizetés.)
AZ ÓVODÁZTATÁS ALÓLI FELMENTÉS KÉRÉSE 2020.03.01-TŐL
2020-04-29
Budapest XIX. kerületben a Budapest Főváros Kormányhivatala
XIX. Kerületi Hivatala Hatósági Osztálya jár el.

Az eljárás kérelemmel indul melyet a szülő/gyám kérheti a tárgyév május 25. napjáig
A felmentés annak az évnek augusztus 31. napjáig engedélyezhető, amikor a gyermek a 4. életévét betölti.
A hatóság függő hatályú döntést hoz, a döntés elleni jogorvoslat: közigazgatási per a döntés től számított 15 napon belül indítható.
A bíróság 45 napon belül meghozza döntését, mely előtt szakértőt hallgat meg, aki kizárólag az óvodavezető vagy a védőnő lehet.

Felmentés indokai:
-a gyermek jogos érdeke
- családvédelmi szempontok

Budapest Főváros Kormányhivatala
XIX. Kerületi Hivatala
1195 Budapest, Városház tér 18-20.
Tel.: 06/1/896-4416
Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu
Tájékoztató a beiratkozással kapcsolatban 2020.
2020-04-01
A használható formanyomtatványokat a DOKUMENTUMOK címszó alatt találják.
Kérem az alábbi tájékoztatót olvassák el figyelmesen!
33 fő gyermeket tudunk felvenni normál csoportjainkba és 1 főt az SNI csoportunkba (F83, F90 BNO kóddal szülői kérelem melléklettel)
A tervezett áprilisi ismerkedő nap elmarad.

AZ ALÁBBI TÁJÉKOZTATÓ SZÖVEGE ÉS EGYÉB MELLÉKLETEI A Kispest.hu OLDALON IS MEGTALÁLHATÓAK.

Gyermekek óvodai felvétele 2020-ban

Óvodai beiratkozás a veszélyhelyzetben meghirdetett egyedi eljárási szabályok szerint.Tudnivalók az óvodai jelentkezésről, beiratkozásról, felvételről, felmentésről, az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket fogadó kispesti óvodákról 2020-ban.

Tisztelt Szülők!

Értesítjük Önöket, hogy az emberi erőforrások minisztere - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm.rendeletre figyelemmel – a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 25) EMMI határozatában (a továbbiakban: EMMI határozat) a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg.

Ennek értelmében a szülőnek csak abban az esetben kell legkésőbb 2020. április 17-ig szándéknyilatkozatot kitöltenie, ha gyermekét NEM a körzetes óvodába kívánja beíratni.
A szándéknyilatkozatban a szülőknek meg kell jelölniük a gyermek kötelező felvételt biztosító óvodájának adatait is. A szándéknyilatkozatokat elektronikus úton, telefonon vagy különösen indokolt esetben személyesen tehetik meg a szülők a kiválasztott óvoda felé. A kötelező felvételi körzettel nem rendelkező óvodák az óvodai beiratkozásokat április 2. és április 20. között tartja meg a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra különös figyelemmel.

A kötelező felvételt biztosító óvoda – szükség szerint a település többi kötelező felvételt biztosító óvodájával és fenntartójával egyeztetett módon – a fenntartójától kapott lista alapján 2020. április 21-ig felveszi a felvételi körzetébe tartozó valamennyi olyan gyermeket, akik vonatkozásában nem érkezett hozzá jelzés arról, hogy másik óvoda felvette volna őket. Ezekben az esetekben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor.

A részletes tudnivalókat megtalálják az alábbi honlapon:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/ovodai_beiratkozas_2020

Amennyiben az óvodai beiratkozással kapcsolatosan bármilyen kérdésük felmerül, kérjük, forduljanak a Kispesti Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási és Szociális IrodaHumánszolgáltatási Csoportjához:
Tel: 06-1-374-4607
e-mail: humanszolgaltatas@kispest.hu
Pszichológus ÚJ elérhetősége
2020-03-27
Kedves Szülők!
A kialakult helyzetre tekintettel a konzultációkat online formában fogom tudni megtartani
(valószínűleg skype, messenger).
A gyerekek otthon tartózkodása miatt rugalmasan változtathatunk az időpontokon, amikor nyugodtan
tudunk beszélni, de akár a gyermekekkel közösen történő bejelentkezésre és foglalkozásra igyekszem
megfelelő felületet és lehetőséget biztosítani.
Ez a megváltozott, rendkívüli időszak mindnyájunk számára sok kihívást rejt magában, ami kérdéseket
és kételyeket vethet fel az otthoni lét, a távmunka és gyereknevelés összeegyeztetése, a napirend
kialakítás, a helyzettel kapcsolatos szorongás kezelésének kapcsán. Szeretném felajánlani az online
konzultáció lehetőségét minden Hársfa Óvodás szülőnek.
A pszichologus.harsfaovi@gmail.com email címen tudnak időpontot kérni, a konzultációkat pedig
online formában fogjuk megtartani.
Rendelkezésre állási idő:
Igyekszem kitapasztalni az itthoni munkavégzés kereteit, főleg, hogy én is két 5 évessel és egy
itthonról dolgozó férjjel vagyok itthon. Így saját bőrömön is megtapasztalva jelen körülmény
kihívásait, igyekszem rugalmas beosztásban gondolkozni.
Az online konzultációkat megegyezés szerint tudjuk egyeztetni, hétfőtől péntekig.
Az alábbiakban tudok a segítségükre lenni:
-Már folyamatban lévő konzultációk folytatása
- Már folyamatban lévő foglalkozások folytatása
- Ovisok felé kommunikálható tartalmak, ajánlások
- Otthoni munka, vagy éppen a szokásos napi munka hiánya miatt megváltozott napirend, ezzel
kapcsolatos problémák, nehézségek
- Gyermek/család és az otthoni munkavégzés összeegyeztetése
- Bezártsággal kapcsolatos problémák
- Krízishelyzet
-Relaxáció
Vigyázzunk egymásra!
Petrusán-Molnár Dalma óvodapszichológus
ÉTKEZÉS RENDELÉS
2020-03-20
Tisztelt szülők!
Az étkezés megrendelés csak interneten keresztül lehetséges, vegyék fel velem a kapcsolatot ha kódot szeretnének, vagy rendelést kérnek. Az étel az ügyeletes óvodába érkezik, oda kell menni érte.


A koronavírus-helyzet kapcsán a köznevelési és szakképző intézményekben 2020. március 16-án elrendelt iskolalátogatási tilalom fennállása idején – miután tanítási szünet nem került elrendelésre – továbbra is biztosítani szükséges a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21. §-a szerinti intézményi gyermekétkeztetést.

A Gyvt. 21/A. § (3) és (6) bekezdései értelmében az intézményi
gyermekétkeztetést a települési önkormányzat köteles
biztosítani:
· az általa fenntartott bölcsődében, mini bölcsődében és óvodában,
· a közigazgatási területén a tankerületi központ, illetve a szakképzési centrum részeként működő nevelési-oktatási intézményben, illetve szakképző intézményben,
· a fővárosi kerületi önkormányzat a főváros közigazgatási területén a köznevelési fenntartó által fenntartott nevelési-oktatási intézményben, illetve szakképző intézményben,
· a fővárosi önkormányzat azon nevelési-oktatási intézményben, amely saját tulajdonában álló ingatlanban működik.
A Gyvt. 21/B. § (1) bekezdése értelmében az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani:
· a bölcsődében és az óvodában a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a tartósan beteg vagy fogyatékos, illetve a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelő családban élő gyermekek, a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermekek és a minimálbér 130%-át meg nem haladó egy főre eső havi jövedelemmel rendelkező családban élő gyermekek, valamint a gyermekvédelmi szakellátás keretében
nevelésbe vett gyermekek részére;
· az 1-8. évfolyamon a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, valamint a nevelésbe vett gyermekek részére;
· a 9-12. évfolyamon a nevelésbe vett gyermekek,utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek részére.
Az intézményi gyermekétkeztetést a térítési díj 50%-os kedvezményével kell biztosítani:
· az 1-12. évfolyamon a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekek, tanulók a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermekek, tanulók részére;
· a 9-12. évfolyamon a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók részére.

A bölcsődékbe, köznevelési és szakképző intézményekbe a gyermekek/tanulók részéről történő bejárás tilalma miatt nehéz helyzetbe kerülhetnek azok a rászoruló családok, akiknek gyermeke az intézményben étkezik.
Emellett a családjukból kiemelt, nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban elhelyezett gyermekek tanítási napokon történő gyermekétkeztetését is a bölcsődék, köznevelési és szakképző intézmények biztosítják, melynek pótlására a gyermekotthoni ellátásban jelenleg csak korlátozottan van lehetőség.

Fontos, hogy mivel tanítási szünet nem került elrendelésre, a
gyermekek ellátását az intézményi gyermekétkeztetés keretében
biztosított fenti jogosultságok, kedvezmények alapján szükséges
biztosítani. Az esetlegesen felmerülő többletkiadásokat, így
például az étel kiszállításával kapcsolatos költségeket a
központi költségvetési támogatás továbbra is fedezi.

Az intézményi gyermekétkeztetés biztosításának kötelezettsége
kiterjed valamennyi, az adott intézményben jogviszonnyal rendelkező
gyermekre, azonban az iskolalátogatási tilalom fennállása idején
tekintettel kell lenni a gyermek lakhelyének az intézménytől való
esetleges földrajzi távolságára is. Amennyiben a gyermek az
intézménytől távolabbi településen tartózkodik
életvitelszerűen, úgy indokolt egyedi megoldásokat – pl. a
lakóhely szerinti önkormányzat bevonása – találni a
gyermekétkeztetés biztosítására, elsősorban a rászoruló
gyermekek esetében.

Javasolt ugyanakkor, hogy a fenntartók, intézmények mérjék fel a
gyermekétkeztetés iránt jelenleg felmerülő igényt, és elsősorban
az ingyenes, kedvezményes igénybevételre jogosult, valamint az
óvodai gyermekfelügyeletet igénybe vevő gyermekek, tanulók részére
biztosítsák azt.

Kérem a tájékoztatás szíves tudomásul vételét.

Tisztelettel, Hetényi Tamás irodavezető megbízásából:

Cserné Lakatos Zsófia felülvizsgálati referens

Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda II. Felülvizsgálati és Ellenőrzési Osztály

1138 Budapest, Váci út 188.
Telefon: +36-1-429-5357
Fax: +36-1-429-5358
E-mail: cserne.lakatos.zsofia@allamkincstar.gov.hu

--
Ikladiné dr. Petres Veronika
irodavezető

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal
Humánszolgáltatási és Szociális Iroda
1195 Budapest, Városház tér 18.-20. fszt.19.

Telefon: 06 1 3474636
Mobil: +36205823279
e-mail: drpetres.veronika@kispest.hu
KORONAVÍRUS TÁJÉKOZTATÓ 2. teljes zárás!!!!
2020-03-20
Tisztelt Szülők!

Az ügyelet az alábbiak szerint alakul 2020. 03.23-tól

2020. 03.23.
BÖLCSŐDÉK :
A Csillagfény Bölcsőde ügyel a jövő héten,
Az intézményvezető határozza meg a szükséges létszámot.
A dolgozók szabadságra mennek, egy hétre.

ÓVODÁK
2 óvoda látja el az ügyeletet 2020.03.23-tól
A szükséges létszámot az óvodavezető határozza meg.

Gyöngykagyló Óvoda 1195 Bp. Zrínyi u.6.
Arany, Árnyas, Hársfa, Szivárvány, Százszorszép, Zöld-Ágacska, Bóbita Óvodák tekintetében

Mesevár Óvoda, 1196 Bp.Zrínyi u.154.
Mézeskalács, Napraforgó, Tarkabarka Óvodák tekintetében

A többi óvoda bezár.
A dolgozók szabadságra mennek egy hétre.
A vezetők home office-osban dolgoznak.

Ikladiné dr. Petres Veronika
irodavezető

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal
Humánszolgáltatási és Szociális Iroda
1195 Budapest, Városház tér 18.-20. fszt.19.

ELŐZŐ ÜZENET A TÉMÁVAL KAPCSOLATBAN:
2020.03.23-tól óvodánk teljesen bezár, nem fogunk bent tartózkodni.
Eddigi információim szerint a Gyöngykagyló óvoda (Zrinyi utca), az Árnyas óvoda (Wekerle Vonás utca), Napraforgó óvoda (kertváros Karinthy Frigyes utca) a tervezett ügyeletes óvodák.
Kérem legyenek szívesek a gyermekek zsákjait, itt maradt kabátjait, overalljait haza vinni még az utolsó napon! 2020.03.20-án!!!!
Köszönöm Béres Zoltánné
KORONAVÍRUS TÁJÉKOZTATÓ
2020-03-15
Tisztelt Szülők!

Ezúton közvetítem Önök felé a Kispesti Operatív Törzs Tájékoztató levelét!

"Tisztelt Kispestiek!

Tekintettel a 45/2020.(III. 14.) Korm. rendeletben foglaltakra, a kispestiek egészségének megóvása érdekében az alábbi döntéseket hoztuk:
2020. március 16-a hétfőtől visszavonásig a kispesti óvodák és bölcsődék esetében rendkívüli szünetet rendelünk el. Az intézkedés ideje alatt a kerületi óvodákban és bölcsődékben ügyeleti rendszer működik így mindazon szülők, akik még nem tudják megoldani kisgyermekük felügyeletét továbbra is vihetik óvodába, bölcsődébe gyermekeiket.
2020.március 17-től csak olyan szülők gyermekeit fogadják az intézmények, akiknek szülei például a stratégiai ágazatban dolgoznak, munkavégzésre kötelezettek, illetve egyedül álló szülők.
Óvodai étkezés a szokásos rendszerben zajlik, melynek keretében elvihető, melegíthető ételek kerülnek kiosztásra. Annak, aki igényli az étkezést jeleznie kell.
Intézményi étkezés megrendelése és befizetése csak elektronikusan lehetséges.
https://lakoma.mexa.hu/lakoma/indexsz.html honlapon keresztül.
Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy 2020. március 16-tól visszavonásig szünetel a személyes ügyfélfogadás a Polgármesteri Hivatalban, a Gazdasági Ellátó Szervezetben (GESZ) és a Vagyongazdálkodási Műszaki Szervezetben (VAMÜSZ).
Kérjük, hogy a hivatali ügyeiket postai úton, illetve email-ben vagy telefonon intézzék. A szociális ügyfélszolgálat ügyeleti rendszerben működik.
2020. március 14.
Kispesti Operatív Törzs"

Tájékoztatom Önöket, hogy 2020.03.16-án 10 órától tájékoztatja az intézmény vezetőket a Polgármester.
Az ügyletre jelentkezők egyéni elbírálás után kerülnek elhelyezésre, csak kiemelten indokolt esetben. Kérem indoklással alátámasztott igényüket az óvoda emial címére küldjék.
Béres Zoltánné intézményvezető

Tájékoztatás a koronavírus helyzettel összefüggő legfontosabb megelőző intézkedésekkel kapcsolatban 2020.03.12.
2020-03-12

Tisztelt Szülők!

Megküldöm az Oktatási Hivatal tájékoztatóját a koronavírus helyzettel összefüggő legfontosabb megelőző intézkedésekkel kapcsolatban és az ebből következő óvodában meghozott intézkedések sorát.

"Tisztelt Szülők/Gondviselők!

_Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az új koronavírus kapcsán kialakult helyzetre való tekintettel az alábbiakról tájékoztatja Önöket. Jelenleg Magyarországon az Operatív Törzs tájékoztatása szerint egyelőre elkülönült, egyedi esetek vannak, így jelenleg is legfontosabb feladatunk a megelőzés, a járvány továbbterjedésének, a járványgócok kialakulásának megakadályozása. Ahhoz, hogy ilyen típusú járványgócok hazai köznevelési intézményekben ne alakulhassanak ki, kiemelten felkérjük Önöket az alábbiak betartására:_
* A megelőzés első és legfontosabb lépése a személyi higiénés szabályok betartása. Ennek egyik legfontosabb eszköze – főleg kisgyerekek esetében – a rendszeres és kézmosószerrel negyven másodpercen keresztül történő, hatékony kézmosás. Ennek módjáról a hivatalos kormányzati tájékoztató oldalon elérhetővé tettek egy tájékoztató videót, amelynek elérhetősége a következő:
https://www.facebook.com/koronavirus.gov.hu/videos/2848001001994029/
Kérjük, hogy a videót mutassa be kiskorú gyermekének, és az azon található mozdulatokat is gyakorolják be közösen a kiskorú gyermekkel. (A gyakori és helyes kézmosás fontosságára az iskolákban is felhívjuk a figyelmet, ez azonban nem pótolhatja az otthoni szülői iránymutatást.) * Kérjük, hogy a fennálló helyzettel kapcsolatban csak megbízható és hiteles forrásokból szerezzen információkat. Jelenleg Magyarország Kormánya hivatalostájékoztató oldalt üzemeltet a https://koronavirus.gov.hu internetes oldalon, valamint a közösségi médiában (Facebook) létrehozásra került a hivatalos kormányzati tájékoztató oldal („Koronavírus tájékoztató oldal”, https://www.facebook.com/koronavirus.gov.hu).
* Amennyiben akár Önnél, akár kiskorú gyermekénél a koronavírusra utaló tüneteket tapasztalnak (https://koronavirus.gov.hu/mit-tegyunk-tunetek-eseten), akkor kérjük, hogy telefonon konzultáljanak háziorvosukkal, aki szükség esetén a mentők értesítéséről, és az ezt követő protokoll szerinti intézkedések megtételéről gondoskodni fog. Ezt követően kérjük, amennyiben ilyen eset előfordul, akkor értesítsék a köznevelési intézmény vezetőjét, vagy gyermekük osztályfőnökét is az eseményekről.
* Amennyiben koronavírus fertőzés szempontjából kiemelt kockázatú területen jártak, esetleg bizonyítottan koronavírus fertőzéssel diagnosztizált személlyel kerültek kapcsolatba, kérjük, hogy minden esetben a tájékoztatóban foglaltak szerint eljárni szíveskedjenek, azaz:
* konzultáljanak telefonon a háziorvosukkal,
* a tünetek lappangási idejének megfelelő (14 nap) időtartamban lehetőleg otthonukat ne hagyják el,
* amennyiben ezen időszak alatt tüneteket tapasztalnak, akkor szintén a háziorvosukat hívják telefonon, aki a fentiek szerinti eljárás megtételéről gondoskodni fog.
A Klebelsberg Központ és az Oktatási Hivatal is folyamatosan nyomon követi a járványügyi helyzettel kapcsolatos fejleményeket, állandó kapcsolatot tart mind az Emberi Erőforrások Minisztériumával, mind az Operatív Törzzsel. Amennyiben bármilyen, a hazai köznevelési intézményeket érintő intézkedés elrendelésre kerül, akkor arról soron kívül értesítjük mind a Tankerületi Központokat, mind a köznevelési intézmények vezetőit, akik a szükséges információkkal ellátják Önöket.

Segítő együttműködését megköszönve,
Dr. Maruzsa Zoltán
köznevelésért felelős államtitkár"

Az alábbi oldalakon tájékozódhatnak a közleményekről:

https://uj.kispest.hu/cimlap

https://uj.kispest.hu/hirek/9182-onkormanyzati-intezkedesek-a-koronavirus-jarvany-idejere

https://uj.kispest.hu/felhivasok/9174-tajekoztato-a-koronavirusrol

https://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/hirek/latogatasi-tilalom-bevezeteset-javasolja-az-operativ-torzs-a-korhazaknak-idosotthonoknak

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/koronavirus

A gyermekek és felnőttek egészségének megőrzése érdekében kérjük a fentiek betartását!

Együttműködésüket köszönjük!


Gyakorlati tanácsok koronavírussal kapcsolatban óvodák, bölcsődék részére
2020-03-11

Tisztelt Szülők!

Gyakorlati tanácsok koronavírussal kapcsolatban óvodák, bölcsődék részére

A 2019 végén Vuhanban kialakult tüdőgyulladás-járvány hátterében álló egy újonnan kialakult vírust azonosítottak. Az új koronavírus elnevezése 2020. február 12-től „súlyos akut légúti tünetegyüttest okozó koronavírus 2” (SARS-CoV-2), az általa okozott megbetegedés a pedig „koronavírus-betegség 2019” (coronavirus disease 2019), melynek rövidített változata a COVID-19.

A fertőzés terjedése emberről-emberre jellemzően cseppfertőzéssel és a fertőzött váladékokkal történő direkt vagy indirekt kontaktussal történik. A fertőződés tünete láz, száraz köhögés, légzési nehézség, lappangási ideje legfeljebb 2-12 nap, átlagosan 5-6 nap.

A betegség 80%-ban enyhe tünetekkel lezajlik. Súlyos betegséggel elsősorban az idősebb korosztály érintett Speciális kezelés, védőoltás egyelőre nem áll rendelkezésre.

Mivel a vírus nagyon gyorsan terjed zárt közösségekben, ezért fontos az alábbi teendők betartása.

A személyi higiénére fokozottan kell figyelni.
A fertőzés megelőzésének legfontosabb módja a gyakori, alapos szappanos kézmosás.
A gyermekeknek tanítsák meg az úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, a használt zsebkendőt ki kell dobni, majd kezet kell mosni.
A vizes egységekben a kézmosás és kézfertőtlenítési lehetőséget biztosítani kell, a gyermekek ezek használatát felnőtt ellenőrzésével végezzék.
Kerülni kell a szokásos érintkezési formák közül a kézfogást, puszit.
Szellőztessenek gyakran.
A közösségi rendezvények megtartása mérlegelendő.
A koronavírus lipid burokkal rendelkezik, így a legtöbb, egyfázisú tisztító-, fertőtlenítőszer hatásos ellene.

Takarításhoz virucid hatással rendelkező készítmények használata javasolt.

A gyermekek által használt játékok, eszközök napi fertőtlenítő tisztítása javasolt.

Kiemelten fontos és napjában többször is fertőtleníteni kell azokat a felületeket, melyeket kézzel gyakran érintenek (ilyenek pl. az ajtókilincsek, korlátok, villanykapcsolók stb.) Ezeknek a felületeknek a fertőtlenítésére az alkohol bázisú gyorsfertőtlenítők, illetve a fertőtlenítő kendők alkalmazhatóak.

A vizes egységek padló és csempe falburkolatainak, valamint klórálló burkolattal ellátott helyiségek padló burkolatainak fertőtlenítésére a klórtartalmú készítmények is alkalmazhatók, abban az esetben, ha a készítmény címkéjén a virucid hatás, illetve a virucid hatás létrejöttéhez az alkalmazási paraméterek a használati utasításban fel vannak tüntetve.

A személyzet különös gonddal tisztítsa az étkezés során használt eszközöket.

A textíliák gépi úton történő fertőtlenítő mosása termodezinfekciós és kemo-termodezinfekciós mosási eljárással történhet.

A pamutszálas textília tisztítására mind a két mosási eljárás alkalmazható. A termodezinfekciós mosási eljárás 90-95°C hőmérsékleten normál, általános mosószer alkalmazása mellett történik. Ebben az esetben a fertőtlenítő hatást a magas hőmérséklet biztosítja.

Kevertszálas textíliák esetében az alacsonyabb hőmérsékleten és fertőtlenítő hatású mosószer alkalmazásával történő úgynevezett gépi kemo-termodezinfekciós mosási eljárás alkalmazható.
Beteg gyermek ne járjon közösségbe.
Amennyiben egy gyermeknél, vagy dolgozónál légúti fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az intézmény orvosát, aki az előírt és általa ismert eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülők értesítéséről is gondoskodni kell.

Amennyiben az intézményben a fertőzött személyt azonosítanak, akkor a közösség zárt jellege miatt fennáll a dolgozók és a gondozottak fertőződésének kockázata is. A járványügyi vizsgálat ezért rájuk is kiterjed.


Hivatkozás:
Megjelent: 2020. március 10.
https://www.nnk.gov.hu/index.php/lakossagi-tajekoztatok/koronavirus/536-gyakorlati-tanacsok-koronavirussal-kapcsolatban-ovodak-bolcsodek-reszere