Május 28, 2023 - Emil, Csanád névnapja
Kispesti Hársfa Óvoda
Menü
Új gyermekek szülői értekezlete 2023
2023-06-21
Tisztelt Szülők!
Az újonnan felvett gyermekek szülei részére 2023.06.21-én (szerdán) 17 órától Szülői értekezletet tartunk, melyre mindenkit szeretettel várunk!
Béres Zoltánné intézményvezető
Felvételi kérelmek elbírálása 2023
2023-05-18
Kedves Szülők!
Az új gyermekek felvételi elbírálásának eredményéről 2023 június első hetében küldünk tájékoztatást.
Béres Zoltánné intézményvezető
Óvodaválasztó a KMO-ban
2023-04-16
2023. április 18. 17.30-kor a KMO Kultúr-kamra termében Óvodaválasztó 2023 címmel tájékoztatót tartanak a kerületi óvodák vezetői.

A tájékoztatón bemutatkozik a 11 önkormányzati fenntartású óvoda.
Minden információ elhangzik az óvodai beiratkozásról, átfogó képet kaphatnak a szülők az óvodai életről.
A kérdésekre közvetlenül az intézményvezetők válaszolnak.
BEIRATKOZÁS 2023
2023-04-03
A 2023/2024. nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontja az önkormányzati fenntartású óvodákba:
2023. május 2–4.

A Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata által fenntartott intézményekben fő szabály szerint elektronikus úton, indokolt esetben személyesen, az óvodavezetővel előre egyeztetett időpontban kerül sor.
A szülőnek az általa választott óvoda vezetője részére elektronikus úton kell eljuttatnia a kitöltött, aláírt Óvodai felvételi kérelem 2023/2024-es nevelési évre vonatkozó dokumentumot:

A sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata is szükséges. A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban, vagy a többi gyermekkel részben vagy egészben együtt, azonos óvodai csoportban történhet (Nkt. 47. § (3) bekezdés).


Az egyes intézmények felvételi körzete: A körzethatárokat tartalmazó dokumentum elérhető a https://kir.hu/korzet címen, és megtalálható honlapunk dokumentumai között.
NYÁRI ZÁRÁS 2022.
2022-07-26
Tisztelt Érdeklődő!
Tájékoztatom Önöket, hogy óvodánk 2022. Július 25 - Augusztus 19. között ZÁRVA tart.
Az új beiratkozott gyermekek első nevelési napja 2022. Szeptember 1. csütörtök, amely napon nekik ebédig van óvoda. Utána az óvodapedagógusok útmutatása szerint folyik a beszoktatás.
Béres Zoltánné óvodavezető
FONTOS az óvodakezdéshez
2021-08-24
Tisztelt Szülők!

A szeptemberi kezdéssel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy közös döntés alapján egy hozzátartozó bekísérheti a gyermeket az óvodába, egyenlőre nem "zsilipelünk". Kérem mindenki hozza magával kitöltve a honlapon "dokumentumokban" megtalálható kockázatszűrő nyilatkozatot. Orvosi igazolás külön nem kell.
Szeretettel várom a Szülői Munkaközösség tagjait (megválasztott szülők a csoportokban) 2021.08.25-én egy találkozásra, megbeszélésre.

Az új gyermekek beszoktatásában résztvevő szülőket tájékoztatom, a beszoktatás ideje alatt egy hozzátartozó kísérheti be a gyermeket az óvodába. Első napon az új gyermekek csak délig vannak, utána az óvó nénik útmutatása a mérvadó.

A gyermekfogászat tájékoztatása:
"Tisztelt Bölcsőde-, és Óvodavezetőség!
Szeretném tájékoztatni Önöket, hogy a 469/2021. számú
Kormányrendelet értelmében az a személy, aki a 6. életévét betöltötte és nem
rendelkezik
érvényes védettségi igazolással,
akkor veheti igénybe a tervezett fogászati ellátásokat,
ha negatív PCR teszttel (a beavatkozás megelőző 48 órán belül
végezve)
ÉS negatív antigén gyorsteszttel (az ellátás napján végezve)
igazolja, hogy nem fertőzött koronavírus ellen.
A beteget kísérő személyre szintén az előbbi feltételek
vonatkoznak.
Tehát az óvodába való beiratkozáshoz szükséges szűrővizsgálat esetében is a szülőktől védettségi igazolást vagy 2 negatív teszteredményt kell kérnünk.
A védettségi igazolással nem rendelkező szülőkkel való
konfliktusok és kellemetlenségek elkerülése érdekében kérem,
legyenek szívesek idén eltekinteni a beiratkozáshoz szükséges
fogászati igazolástól.
Bármilyen panasz esetén telefonos időpont egyeztetés után
természetesen várjuk a gyerekeket.
Sürgősségi esetben nem szükséges a gyermek tesztelése,
viszont a kísérőtől kérnünk kell az igazolást vagy a negatív
teszteket.
Együttműködésüket köszönöm,
Dr. Bordás Réka
Kispesti Gyermekfogásza"

EGYÉB IDŐPONTOK:
Kérem ne felejtsék
- az étkezés megrendelését szeptember hónapra augusztus 15-ig.
- NEVELÉS NÉLKÜLI MUNKANAP!!!!! Tanévnyitó értekezlet: augusztus 30 hétfő.
Béres Zoltánné intézményvezető
"Életmentő" - ingyenesen letölthető könyvek gyerekeknek
2021-06-19
"A járványveszély csökkenésének és az iskolai vakációnak
köszönhetően szabadabban közlekedhetünk. Ezzel azonban a balesetek száma is nőhet. Annak érdekében, hogy minél kevesebb sérülés vagy éppen halálos tragédia következzen be, ingyenes letöltésre felajánlom négy, gazdagon illusztrált baleset- és bűnmegelőző könyvünket.* (A Papa és unokái szépirodalmi formában megírt tanulságos történeteinek szakmai támogatói az ORFK OBB és az NBT munkatársai voltak.)
Kérem, lehetőségeik szerint juttassák el a könyvek lenti
linkjeit a település lakosságának, hogy minél kevesebb síró
gyerek és szülő feketítse be a nyarunkat az esetleg bekövetkező
balesetek miatt."
Védjük meg azokat, akikért felelősséggel tartozunk!
Köszönettel, tisztelettel
Nógrádi Gábor író
www.nogradi.hu [1]
NEMZETKÖZI IBBY ÉLETMŰDÍJ 2012 - JANIKOVSZKY ÉVA DÍJ 2013
Postacím: 2131 Göd, Pf. 82.
* Nógrádi Gábor - Cakó Ferenc:
Nyeregbe, srácok!: http://bit.ly/nogradi_nyeregbe [2] (A
kerékpározás veszélyei) *
Hova nézel, Papa?: http://bit.ly/nogradi_hova_nezel_papa [3] (A
mobilozás kockázatai.) *
Tolvaj! Tolvaj!: http://bit.ly/nogradi_tolvaj_tolvaj [4]
(Bűnmegelőzés.)
Vigyázz otthon!
https://nogradi.hu/.../ing.../Nogradi_Gabor_Vigyazz_otthon.p
Büszkék vagyunk!
2021-06-13
Czene Arnold Maci csoportos kisfiút személyesen köszöntötte Vinczek György alpolgármester a csoport évzáró ünnepélyén, aki 1. helyezést ért el a Kispest Kertváros Közösség Egyesület és Kispest Önkormányzata a FÖLD NAPJA alkalmából meghirdetett rajzpályázatán.
Munkája megtalálható a GALÉRIA címszó alatt.

Gratulálunk!!!
Igazolatlan távollét következményei
2020-08-28
Igazolatlan távollét következményei:

"51. §.
(2) * Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról, a tanuló a tanítási óráról és egyéb foglalkozásról, valamint a kollégiumi foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha

a) a gyermek, a tanuló - gyermek, kiskorú tanuló esetén a szülő írásbeli kérelmére - a házirendben meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra,

b) a gyermek, a tanuló beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja,

c) a gyermek, a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni,

d) * a gyermek ideiglenes óvodai elhelyezésének, a tanuló ideiglenes vendégtanulói jogviszonyának időtartamát a 49. § (2b) bekezdése szerinti igazolással igazolja,

e) * az általános iskola 7-8. évfolyamos, valamint a középfokú iskola 10-12. évfolyamos tanulója - tanítási évenként legfeljebb két alkalommal - pályaválasztási célú rendezvényen vesz részt vagy pályaválasztási céllal marad távol, feltéve, ha a részvételt a szervező intézmény által kiállított igazolással igazolja.

(3) Ha a gyermek, a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Az iskola köteles a szülőt és a tanuló kollégiumi elhelyezése esetén - amennyiben a kollégium nem az iskolával közös igazgatású intézmény - a kollégiumot is értesíteni a tanköteles tanuló első alkalommal történő igazolatlan mulasztásakor, továbbá abban az esetben is, ha a nem tanköteles kiskorú tanuló igazolatlan mulasztása a tíz órát eléri. Az értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. Ha az iskola értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét.

(4) * Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben, és egy nevelési évben igazolatlanul öt nevelési napnál többet mulaszt, továbbá, ha a tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz tanítási órát vagy egyéb foglalkozást, az óvoda vezetője, az iskola igazgatója - a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban - értesíti

a) * óvodás gyermek esetén a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes család- és gyermekjóléti központot, családból kiemelt gyermek esetén a gyermekvédelmi szakszolgálatot,

b) * tanuló esetén a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes család- és gyermekjóléti központot, a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot, tanköteles tanuló esetén - gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló kivételével - a gyermekjóléti szolgálatot.

(4a) * Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az óvoda, az iskola és - szükség esetén - a kollégium bevonásával haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a gyermeket, a tanulót veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a gyermek óvodába járásával, a tanulói tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos, továbbá a gyermek, a tanuló érdekeit szolgáló feladatokat.

(4b) * Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és az igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a tizenegy nevelési napot, az óvoda vezetője a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot.

(4c) * Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a húsz nevelési napot, az óvoda vezetője haladéktalanul értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot, a család- és gyermekjóléti központot, családból kiemelt gyermek esetén a gyermekvédelmi szakszolgálatot."
Online ebédbefizetés
2020-05-24
Tisztelt Szülők!
Az étkezésbefizetés az interneten keresztül átutalással (iskolák esetén az OTP bankkártyás felületén közvetlenül is) megtehető a jelenlegi személyesen működő készpénzes lehetőség megtartása mellett.

Használata:
Az online étkezésbefizetés elérhetősége: http://gesz.kispest.hu oldalon a jobb felső részen található „Online ebédbefizetés”-re kattintva.
Regisztráció (csak egyszer, a rendszer használatbavételekor kell regisztrálni)
A használatbavétel előtt először regisztrálnia kell magát a belépést követően a "Regisztráció" menüpontot választva. (A regisztrációt csak egyszer kell megtenni.) A regisztrációhoz szükséges az intézmény által Önökhöz eljuttatott, küldött kód. (Egy kóddal két szülő regisztrálhat. További lehetőségért az intézmény étkezésbefizetését végző munkatársat kell keresni.)
A pontos regisztráció után bejelentkezhet, és befizetést illetve lemondást kezdeményezhet, intézhet. Amennyiben ugyanazzal az email címmel és jelszóval regisztrál két vagy több gyermeket, akkor bejelentkezés után mindegyiket tudja kezelni.
Befizetés, lemondás, számla nyomtatása
A regisztráció során megadott email címmel és jelszóval lehet a rendszerbe belépni.
Itt lemondásra és befizetésre is nyílik lehetőség. (Figyelem! Akkor is érdemes regisztrálni
és a rendszert használni, ha csak a lemondásokat szeretné az interneten intézni.) A lemondásoknál megtekintheti a régebbi befizetéseket, nyomtathat számlát, a még aktuális napokból lemondhat.
Befizetés átutalással
Átutalásos fizetésre mindig a tárgyhónapot megelőző hónap 1-15-ig van lehetőség.
A rendszerben Ön csak kezdeményezi az étkezés-befizetést. Magát a fizetést, az átutalást a saját bankjának a rendszerén kell megtenni. A GESZ dolgozói figyelik az átutalás
megtörténtét és a GESZ számlájára való beérkezést. Ezt követően aktiválják a befizetést,
melyről a regisztrált email címre értesítést kap. (A lemondások résznél is láthatóvá válik
a befizetés.) Több gyermek étkezési díjának egyben történő átutalása is lehetséges, de a
közleményben mindegyik gyermek adatait fel kell tüntetni (azonosító, iskola, esetleg
név).
Amennyiben a fizetendő összeg nulla, akkor a befizetés automatikusan azonnal megtörténik, nincs szükség átutalás indítására.
Befizetés bankkártyával (csak iskolák)
Bankkártyás fizetésre mindig a tárgyhónapot megelőző hónap 1-20-ig van lehetőség.
Bankkártya használata esetén az OTP felületére történik az átirányítás, a bank rendszerén keresztül tudja a befizetést megtenni. A tranzakció eredményéről azonnal visszajelzést kap. Sikeres befizetés esetén további teendője nincs. (A lemondások résznél is láthatóvá válik a befizetés.)
Pszichológus ÚJ elérhetősége
2020-03-27
Kedves Szülők!
A kialakult helyzetre tekintettel a konzultációkat online formában fogom tudni megtartani
(valószínűleg skype, messenger).
A gyerekek otthon tartózkodása miatt rugalmasan változtathatunk az időpontokon, amikor nyugodtan
tudunk beszélni, de akár a gyermekekkel közösen történő bejelentkezésre és foglalkozásra igyekszem
megfelelő felületet és lehetőséget biztosítani.
Ez a megváltozott, rendkívüli időszak mindnyájunk számára sok kihívást rejt magában, ami kérdéseket
és kételyeket vethet fel az otthoni lét, a távmunka és gyereknevelés összeegyeztetése, a napirend
kialakítás, a helyzettel kapcsolatos szorongás kezelésének kapcsán. Szeretném felajánlani az online
konzultáció lehetőségét minden Hársfa Óvodás szülőnek.
A pszichologus.harsfaovi@gmail.com email címen tudnak időpontot kérni, a konzultációkat pedig
online formában fogjuk megtartani.
Rendelkezésre állási idő:
Igyekszem kitapasztalni az itthoni munkavégzés kereteit, főleg, hogy én is két 5 évessel és egy
itthonról dolgozó férjjel vagyok itthon. Így saját bőrömön is megtapasztalva jelen körülmény
kihívásait, igyekszem rugalmas beosztásban gondolkozni.
Az online konzultációkat megegyezés szerint tudjuk egyeztetni, hétfőtől péntekig.
Az alábbiakban tudok a segítségükre lenni:
-Már folyamatban lévő konzultációk folytatása
- Már folyamatban lévő foglalkozások folytatása
- Ovisok felé kommunikálható tartalmak, ajánlások
- Otthoni munka, vagy éppen a szokásos napi munka hiánya miatt megváltozott napirend, ezzel
kapcsolatos problémák, nehézségek
- Gyermek/család és az otthoni munkavégzés összeegyeztetése
- Bezártsággal kapcsolatos problémák
- Krízishelyzet
-Relaxáció
Vigyázzunk egymásra!
Petrusán-Molnár Dalma óvodapszichológus